Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Οι ναυτεργάτες άφησαν παρακαταθήκη αγώνων!

«Ο πολυήμερος αγώνας των ναυτεργατών, ξεχώρισε για τη μαζική, καθολική ενότητα και συσπείρωση των απεργών, τη δραστήρια συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις που έγιναν όλες αυτές τις μέρες, για τη συμμετοχή όλων στη λήψη των αγωνιστικών αποφάσεων, για την οργάνωση και την αποφασιστικότητά του», δηλώνει στο Πριν ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), Αντώνης Νταλακογεώργος
Συνέντευξη στον Κυριάκο Νασόπουλο
Πώς σχολιάζετε την απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ναυτι­κών (ΠΝΟ), να αναστείλει το πρωί του Σαββάτου, την προγραμματισμέ­νη έως και τη Δευτέρα 12/12 απεργία;
Σχετικά με την αναστολή της απεργίας διαρκείας, ως Πανελλήνια Ένωση Ναυ­τών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕ­ΝΕΝ), θεωρούμε ότι η απόφα­ση της πλειοψηφίας της Πανελ­λήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), δεν απηχούσε τη βού­ληση και την αγωνιστική διά­θεση της μεγάλης πλειοψηφίας των ναυτεργατών. Η ΠΕΝΕΝ πρότεινε τη συνέχιση και την κλιμάκωσή της, με νέα 48ωρη πανελλαδική απεργία.
Πώς φτάσαμε στον αγώ­να διαρκείας των ναυτεργα­τών, ο οποίος διήρκησε 9 ολόκληρες μέρες, από την Παρασκευή 2/12 μέχρι και χθες, Σάββατο 10/12;
Ήταν ο αιφνιδιασμός της κυ­βέρνησης να θέσει ανάμεσα στα προαπαιτούμενα για τη β’ αξιο­λόγηση τον τριπλασιασμο της φορολογίας των ναυτεργατών, δίπλα και μαζί με τα συσσωρευ­μένα προβλήματα στο κοινωνι­κοασφαλιστικό και τα εργασια­κά. Η άρνηση, ο εμπαιγμός και η αδιαλ­λαξία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε συνδυασμό με τις βαρύτατες συνέπει­ες τις οποίες δρομολογούσε η υπερφο­ρολόγησηήμας, ήταν οι παράγοντες που συνετέλεσαν καθοριστικά στην επανα­λαμβανόμενη κλιμάκωση του απεργια­κού μας αγώνα.
Ποια αιτήματα βρέθηκαν στο επί­κεντρο των κινητοποιήσεων σας;
Τα κυρίαρχα αιτήματα των ναυτεργα­τών ήταν το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τα εργασιακα, τα οποία αποτελούν και τις πάγιες διεκδικήσεις όλου του εργατι­κού κινήματος. Οι διεκδικήσεις μας στό­χευαν ενάντια στο σύνολο της παλιάς και της νέας μνημονιακής πολιτικής.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής, όλες αυ­τές τις μέρες κατηγορούσε τους ναυ­τεργάτες για αδιάλλακτη στάση, χρη­σιμοποιώντας παράλληλα με τη βο­ήθεια των ΜΜΕ και το παιχνίδι του «κοινωνικού αυτοματισμού», περί αποκλεισμένων πολιτών και εμπο­ρευμάτων που σαπίζουν στα λιμάνια. Πώς σχολιάζετε τη στάση του;
Η στάση της κυβέρνησης από την αρ­χή της απεργίας είχε στόχο την απόρριψη των αιτημάτων, τη δημιουργία σύγχυσης και αποπροσανατολισμού, ενώ παράλ­ληλα ενεργοποίησε τον κοινωνικό αυτο­ματισμό. Ειδικά τις τελευταίες μέρες, κυ­βερνηση, συστημικά ΜΜΕ και ένας ιδι­ότυπος τραμπούκικος και παρακρατικός μηχανισμός, ο οποίος στήθηκε ιδιαίτερα στην Κρήτη, με την ανοχή θα έλεγα και με την ενθάρρυνση της κυβέρνησης αλ­λά και τοπικών παράγοντων του νησιού, προέβη σε πρακτικές οι οποίες συνιστούν κίνδυνο για τα δημοκρατικά μας δικαιώ­ματα και τις συνδικαλιστικές μας ελευθε­ρίες. Παράλληλα, βέβαια, επιδίωξε, σε συ­νεργασία με εφοπλιστικές εταιρίες όπως για παράδειγμα ο όμιλος Γκριμάλντι, το σπάσιμο της απεργίας με απεργοσπαστι­κές ενέργειες. Υπόλογη και υπεύθυνη για τα προβλήματα που διαμόρφωσε η πολυ­ήμερη απεργία μας στα νησιά είναι απο­κλειστικά η κυβέρνηση και η αντιλαϊκή πολιτική της και όχι βεβαίως ο αγώνας των ναυτεργατών.
Πρόσφατα ο Πρόεδρος της Ένω­σης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θοδωρής Βενιάμης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθε­ση στην ΠΕΝΕΝ και προσω­πικά σε εσάς, ισχυριζόμενος ότι αποτελείτε εμπόδιο στην ανάπτυξη της ναυτιλίας και στην ένταξη εκατοντάδων χι­λιάδων ναυτικών ξανά στην επάγγελμα; Ποια πιστεύετε ότι ήταν η στόχευση της συ­γκεκριμένης επίθεσης και πώς απαντάτε;
Επρόκειτο για μια σφοδρή επίθεση που οφείλεται στο ναυ­άγιο που οδηγήσαμε τους σχε­διασμόυς των εφοπλιστών και της κυβέρνησης, οι οποίοι με­θόδευσαν την κατάργηση της θεσμοθετημένης Συλλογικής Σύμβασης Εργασιας που θε­σπίστηκε το 1943 από τη θρυ­λική Ομοσπονδία Ελληνικών Ναυτεργατικών Οργανώσεων (ΟΕΝΟ). Μέσα και από αυτή την επίθεση αποδείχθηκε ότι η ΠΕΝΕΝ αποτελεί τον κύριο αντίπαλο του εφοπλιστικού κε­φαλαίου στην προσπάθειά του να υπο­νομεύσει και να συντρίψει τα δικαιώματα δεκαετιών, τα οποία κερδήθηκαν με πο­λύχρονους και σκληρούς αγώνες. Ήταν μια άθλια και βρώμικη επιχείρηση που σχεδιαστηκε, οργανώθηκε και έγινε προ­σπάθεια να υλοποιηθεί με τη συναίνεση και αποδοχή του κυβερνητικού και ερ­γοδοτικού συνδικαλισμού στη Πανελ­λήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ). Αποκαλύφθηκε ότι Τσιπρας, Δραγασα­κης, Σταθάκης και Δριτσας είχαν συμφω­νήσει για το σκοπό αυτό από τέλος του 2013! Ο «έντιμος και ηθικός» Θ. Δριτσας ανέλαβε τη βρώμικη δουλειά, καθώς εί­ναι αυτός που υπηρέτησε ως πιστό «μα­ντρόσκυλο» την εφοπλιστοδουλη κυβερ­νητική ναυτιλιακή πολιτική, διατηρώντας και διευρύνοντας το καθεστώς επιχειρη­ματικής ασυδοσίας και φοροασυλίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου στη ναυτιλία! Εαν ο συμβιβασμένος σοσιαλδημοκρα­τικός συρφετός του ΣΥΡΙΖΑ έχει το πο­λιτικό ανάστημα και το θάρρος, ας φέρει νομοθετική ρύθμιση για κατάργηση της Συλλογικής Σύμβασης στη βουλή, και όχι να επιχειρεί με άθλιες μεθοδεύσεις τη ντε φάκτο επιστροφή των ναυτεργατών στην εποχή της γαλέρας!

Άναγκη συγκρότησης μαζικού, ταξικού, εργατικού μετώπου

Εφοπλιστές και κυβέρνηση καταπατούν κατοχυρωμένα δικαιώματα
Η ΠΕΝΕΝ κάνει συνεχώς καταγγε­λίες για τις εργασιακές σχέσεις που επι­κρατούν στη ναυτιλία. Ποιές είναι πραγ­ματικά οι συνθήκες εργασίας που επι­κρατούν μέσα στα πλοία;
Πράγματι είναι πολύ συχνές οι καταγγε­λίες μας για σειρά προβλημάτων στον χώρο της ναυτιλίας. Εχουμε πλήθος παραβιάσεων και καταστρατήγησης της ισχύουσας εργατι­κής νομοθεσίας και των Συλλογικών Συμβά­σεων Εργασίας οι οποίες αφορούν υπερβά­σεις στα ωράρια εργασίας, τη μη καταβολή δεδουλευμένων μισθών, τις επιμέρους θε­σμοθετήσεις διατάξεων που σχετίζονται με τις Συλλογικές Συμβάσεις, ακόμη και με θέ­ματα ασφαλείας. Εφοπλιστές, κυβέρνηση και υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι­τικής σε συμμαχία, προσπαθούν να καταπα­τήσουν από κοινού πλήρως τα κατοχυρωμέ­να δικαιώματά μας.
Υπάρχει, πιστεύετε, η δυνατότητα ο αγώνας των ναυτεργατών να συνδεθεί και με άλλα κομμάτια του μάχιμου ερ­γατικού λαϊκού κινήματος, έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο συνολική απάντηση στην αντεργατική κυβερνητική πολιτική;
Ο πολυήμερος αγώνας των ναυτεργατών, ξεχώρισε, σαν μια αναλαμπή και ήταν μια ιδι­αίτερη στιγμή στην πάλη του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Ξεχώρισε για την μαζική, καθολική ενότητα και συσπείρωση των ναυ­τεργατών, τη δραστήρια συμμετοχή των απερ­γών στις κινητοποιήσεις που έγιναν όλες αυ­τές τις μέρες, για τη συμμετοχή όλων στη λή­ψη των αγωνιστικών αποφάσεων, για την ορ­γάνωση και την αποφασιστικότητά του. Όπως επίσης και για την απόκρουση του αποπρο­σανατολισμού που επιχείρησε η κυβέρνηση, για την απόρριψη των ελιγμών της και τη μα­χητικότητά του. Εκτιμούμε ότι η έκβαση αυ­τής της απεργίας είναι επιτυχής και νικηφό­ρα για τους ναυτεργάτες αφού, έστω και επι­μέρους, κατάφεραν να οδηγήσουν την κυβέρ­νηση σε υποχώρηση και ήττα. Ο αγώνας αυ­τός αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη τόσο για το ναυτεργατικό όσο και για το υπόλοιπο εργατικό κίνημα. Ταυτόχρονα, ανέδειξε την ανάγκη ότι πρέπει επιτέλους το αγωνιστικό κίνημα των εργαζομένων και οι ταξικές δυ­νάμεις του να συμπορευτούν, να αναπτύξουν τον συντονισμό και τη κοινή τους δράση, ξε­περνώντας τις υποταγμένες ηγεσίες όπως αυ­τή της ΓΣΕΕ. Επιβάλλεται περισσοτερο από ποτέ μπροστά στη επίθεση της κυβέρνησης, του μεγάλου κεφαλαίου, του θεσμοθετημένου ευρωπαϊκού μονόδρομου και των πολιτικών ελιτ, να συγκροτηθεί ένα ισχυρό, μαζικό, μα­χητικό, ενωτικό και ταξικό εργατικό μέτωπο, το οποίο θα αντιπαρατεθεί, θα συγκρουστεί και θα θέσει στους στόχους πάλης και στις διεκδικήσεις του, την ανατροπή των παλιών και νέων μνημονιακών πολιτικών αλλά και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που υπηρε­τεί αυτή την αντιλαϊκή-αντεργατική πολιτική.   prin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου