Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Απεργία στις φυλακές των ΗΠΑ!


Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είναι σε εξέλιξη ένα σπουδαίο γεγονός στις ΗΠΑ: Η προσπάθεια πανεθνικής απεργίας στις φυλακές των ΗΠΑ.

Στις 9 Σε­πτέμ­βρη, 45η επέ­τειο της ιστο­ρι­κής εξέ­γερ­σης στη φυ­λα­κή Άτικα, ξε­κί­νη­σαν οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις σε μια σειρά φυ­λα­κές, με τη φι­λο­δο­ξία να επε­κτα­θούν και να διαρ­κέ­σουν όσο πε­ρισ­σό­τε­ρο γί­νε­ται. Η απερ­γία έχει ξε­κι­νή­σει στην Αλα­μπά­μα και τη Βό­ρεια Κα­ρο­λί­να, όπου έχουν ανα­πτύ­ξει δράση διά­φο­ρες συλ­λο­γι­κό­τη­τες στις φυ­λα­κές τα προη­γού­με­να χρό­νια. Μέχρι το Σάβ­βα­το το βράδυ, απερ­για­κές δρά­σεις είχαν κα­τα­γρα­φεί σε 40 φυ­λα­κές σε 24 δια­φο­ρε­τι­κές Πο­λι­τεί­ες των ΗΠΑ, και οι συ­ντο­νι­στές της δρά­σης ελ­πί­ζουν η απερ­γία «να ενι­σχυ­θεί καθώς προ­χω­ρά­ει». Οι ανα­φο­ρές των Αρχών ποι­κίλ­λουν από φυ­λα­κή σε φυ­λα­κή: από «μόνο με­ρι­κούς κρα­τού­με­νους που αρ­νού­νται να ερ­γα­στούν» μέχρι «μα­ζι­κές εξε­γέρ­σεις». 

Τη δράση προ­ε­τοί­μα­ζαν εδώ και πολύ καιρό το Κί­νη­μα Free Alabama (που τα τε­λευ­ταία χρό­νια έχει μα­ζι­κο­ποι­η­θεί και ορ­γα­νώ­νει φυ­λα­κι­σμέ­νους και σε Οχάιο, Μισ­σι­σί­πη, Βιρ­τζί­νια, Τέξας κ.ά.), ορ­γα­νώ­σεις όπως οι Μη­τέ­ρες και Οι­κο­γέ­νειες Φυ­λα­κι­σμέ­νων και η Ορ­γα­νω­τι­κή Επι­τρο­πή Φυ­λα­κι­σμέ­νων Ερ­γα­τών (πα­ρα­κλά­δι των IWW που ορ­γα­νώ­νει φυ­λα­κι­σμέ­νους ερ­γα­ζό­με­νους). Ήρθε σε συ­νέ­χεια απερ­γιών σε 7 Πο­λι­τεια­κές φυ­λα­κές του Τέξας τον Απρί­λη, την απερ­γία στην Αλα­μπά­μα το Μάη, και απερ­γί­ες (είτε ερ­γα­σί­ας είτε πεί­νας) σε Μισ­σι­σί­πη, Γου­ϊ­σκόν­σιν, Μι­νε­ζό­τα, Νε­βά­δα κ.ά.

Πέρα από το μέ­γε­θος της δρά­σης, υπάρ­χουν και κά­ποια ση­μα­ντι­κά ποιο­τι­κά στοι­χεία. Το ένα αφορά τη διεκ­δί­κη­ση συ­μπα­ρά­στα­σης «από έξω». Όπως λέει το απερ­για­κό κά­λε­σμα: «Όταν ξε­ση­κω­νό­μα­στε ενά­ντια στις Αρχές, μας επι­τί­θε­νται από πα­ντού και η μόνη προ­στα­σία που έχου­με είναι η αλ­λη­λεγ­γύη από έξω… όταν ξε­ση­κω­θού­με και αρ­νη­θού­με να δου­λέ­ψου­με στις 9 Σε­πτέμ­βρη, θέ­λου­με να ξέ­ρου­με ότι οι φίλοι, οι οι­κο­γέ­νειες και οι σύμ­μα­χοί μας θα μας προ­στα­τεύ­ουν απέξω».

Το δεύ­τε­ρο είναι η μορφή πάλης. Η απερ­γία, που στα­δια­κά κερ­δί­ζει έδα­φος στις αμε­ρι­κα­νι­κές φυ­λα­κές, σε σχέση με την απερ­γία πεί­νας. Είναι η συ­νει­δη­το­ποί­η­ση ότι «όσο βγά­ζουν λεφτά, δεν τους καί­γε­ται καρφί αν πε­θά­νου­με από την πείνα» αλλά και ότι «δεν μπο­ρούν να λει­τουρ­γή­σουν τις φυ­λα­κές τους χωρίς εμάς». 

Στις ΗΠΑ έχει οι­κο­δο­μη­θεί ένα θη­ριώ­δες σύ­στη­μα φυ­λα­κών. Στο Μί­σι­γκαν για πα­ρά­δειγ­μα, η αύ­ξη­ση δα­πα­νών για την παι­δεία από το 1979 ως το 2013 ήταν 18%. Η αντί­στοι­χη αύ­ξη­ση δα­πα­νών για τις φυ­λα­κές ήταν 219%. Οι ΗΠΑ έχουν πάνω από το 20% του έγκλει­στου πλη­θυ­σμού πα­γκο­σμί­ως.

Αυτό το σύ­στη­μα «μα­ζι­κών φυ­λα­κί­σε­ων», ιδιαί­τε­ρα μετά την έναρ­ξη του ρα­τσι­στι­κού «πο­λέ­μου κατά των ναρ­κω­τι­κών» στρέ­φε­ται κατά του μαύ­ρου πλη­θυ­σμού με οφθαλ­μο­φα­νή τρόπο: Είναι η άλλη όψη των δο­λο­φο­νιών μαύ­ρων στο δρόμο.

Ένας στους 106 λευ­κούς άντρες άνω των 18 έχουν φυ­λα­κι­στεί. Στους μαύ­ρους είναι ένας στους 15. Οι μαύ­ρες γυ­ναί­κες είναι 3 φορές πι­θα­νό­τε­ρο να φυ­λα­κι­στούν από τις λευ­κές. Η χρήση μα­ρι­χουά­να είναι ίση με­τα­ξύ λευ­κών και μαύ­ρων, αλλά οι μαύ­ροι είναι 3,73 φορές πιο πι­θα­νό να συλ­λη­φθούν για κα­το­χή. Αν και η χρήση και εμπο­ρία ναρ­κω­τι­κών είναι ίση με­τα­ξύ λευ­κών και μαύ­ρων, οι μαύ­ροι και οι ισπα­νό­φω­νοι απο­τε­λούν το 62% των κρα­του­μέ­νων για πα­ρα­βί­α­ση της νο­μο­θε­σί­ας για τα ναρ­κω­τι­κά. Αν και απο­τε­λούν το 15% του ανή­λι­κου πλη­θυ­σμού, οι μαύ­ροι έφη­βοι συλ­λαμ­βά­νο­νται δυο φορές πιο συχνά από τους λευ­κούς συ­νο­μι­λή­κους τους. Κατά μέσο όρο, οι μαύ­ροι που έχουν πα­ρα­βιά­σει τη νο­μο­θε­σία για τα ναρ­κω­τι­κά εκτί­ουν ποι­νές (58 μήνες) ίσες με αυτές που εκτί­ουν λευ­κοί για βί­αιες επι­θέ­σεις (61 μήνες).

Μαζί με τη μα­ζι­κή στέ­ρη­ση δι­καιω­μά­των, το σύ­στη­μα φυ­λα­κών είναι και μια αι­σχρή κερ­δο­φό­ρα επι­χεί­ρη­ση, στη­ριγ­μέ­νη στη σκλα­βιά. Από τους 2,4 εκα­τομ­μύ­ρια φυ­λα­κι­σμέ­νους στις ΗΠΑ, γύρω στους 900.000 δου­λεύ­ουν είτε για λίγα σεντς, είτε απλή­ρω­τοι. Συχνά συ­ντη­ρούν τις ίδιες τις φυ­λα­κές τους, άλλες φορές κά­νουν ερ­γα­σί­ες για το δη­μό­σιο (πχ πυ­ρο­σβέ­στες), και πολ­λοί ερ­γά­ζο­νται για εται­ρί­ες που έχουν συμ­βό­λαια με τις φυ­λα­κές (η Walmart, η Victoria’s Secret κ.ά.), πα­ρά­γο­ντας έναν τζίρο που το Κί­νη­μα Free Alabama εκτι­μά πως φτά­νει τα 500 δισ. δο­λά­ρια ετη­σί­ως. 

Με αυτά υπόψη, η ερευ­νή­τρια Μισέλ Αλε­ξά­ντρ έγρα­ψε πως το σύ­στη­μα φυ­λα­κών είναι «ο Νέος Τζιμ Κρόου» (η ρα­τσι­στι­κή νο­μο­θε­σία που ίσχυε στον αμε­ρι­κα­νι­κό Νότο). Με αυτά υπόψη, ο Μέλ­βιν Ρέι, ακτι­βι­στής του κι­νή­μα­τος των φυ­λα­κι­σμέ­νων, δή­λω­σε από την φυ­λα­κή της Αλα­μπά­μα: «Θέ­λου­με να μάθει ο κό­σμος ότι η 13η Τρο­πο­λο­γία ποτέ δεν κα­τήρ­γη­σε στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τη σκλα­βιά».

Ενά­ντια σε αυτή τη σύγ­χρο­νη σκλα­βιά στρέ­φε­ται και η απερ­γία στις φυ­λα­κές. Ακόμα δεν υπάρ­χουν εν­δεί­ξεις σο­βα­ρής σύν­δε­σης του κι­νή­μα­τος ενά­ντια στη ρα­τσι­στι­κή αστυ­νο­μι­κή βία και το κί­νη­μα μέσα στις φυ­λα­κές, αν και στις δια­δη­λώ­σεις που έγι­ναν σε διά­φο­ρες πό­λεις τη μέρα έναρ­ξης της απερ­γί­ας, τα το­πι­κά BLM συμ­με­τεί­χαν με μπλοκ, ενώ στη Νέα Υόρκη, το BLM έβγα­λε ένα μα­νι­φέ­στο αι­τη­μά­των που πε­ρι­λαμ­βά­νει αι­τή­μα­τα ενά­ντια στο σύ­στη­μα φυ­λα­κών.

Όπως και να έχει, ο θε­σμι­κός ρα­τσι­σμός, που είχε κρυ­φτεί για δε­κα­ε­τί­ες πίσω από τον «πό­λε­μο ενά­ντια στα ναρ­κω­τι­κά» και τη ρη­το­ρι­κή για «με­τα­φυ­λε­τι­κή Αμε­ρι­κή» δέ­χε­ται σο­βα­ρά πλήγ­μα­τα πλέον. Μετά το κί­νη­μα Black Lives Matters, που έριξε φως στη συ­στη­μα­τι­κή αστυ­νο­μι­κή δο­λο­φο­νι­κή βία, έρ­χε­ται ένα νέο κί­νη­μα στις φυ­λα­κές, που ρί­χνει φως στο σύ­στη­μα «μα­ζι­κών φυ­λα­κί­σε­ων», που βρί­σκε­ται στον πυ­ρή­να της κα­τα­πί­ε­σης του μαύ­ρου πλη­θυ­σμού (και όχι μόνο) στις ΗΠΑ.
πηγη:rproject

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου